پنبه

چرا لباس پنبه ای بپوشیم؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85

چرا لباس پنبه ای بپوشیم؟ پارچه نخی یا نخ پنبه